Polityka prywatności

 

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym.

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej
polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące
postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest:
Travelight Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisany do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000677306

Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich
danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej
serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę
żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość
przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług
internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w
ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego
interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty.
Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu
zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie
zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i
prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób
opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach
korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego
celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach
tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie
w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym
sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych
produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo),
stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych
celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W celu realizacji zamówienia będą przetwarzane takie dane, jak:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, nr telefonu, adres mailowy, a także dane do faktury.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie
usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt
związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji
marketingowych (w tym  newslettera).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na
czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia
roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie,
których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia
przez Państwa zgody.

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji
handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w
celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku –
Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile
użytkownik wyraził stosowną zgodę.

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą
być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu
dostarczenia zamówienia. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą
zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych,
wybranego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie
niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane
w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające
archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia
roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych
oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych
danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w
sklepie.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w
formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie
danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź
analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że
zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia
celu przetwarzania.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych
osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia
(„prawo do zapomnienia”).

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo
zgłaszać mailowo na adres administratora danych na adres:
biuro@travelight.pl

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przekazywane do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w
związku z: a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego
usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) b) obsługą i
rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c) w celu
weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA
PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
(RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi
  udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą
  i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
  internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu
  weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
  internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
  związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6
  ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w
związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar
lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia
obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły
zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez
Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w
ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep
internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,
którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych
następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska
sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi)
nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest
warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym
prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w
związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana
płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu
instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji
płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz
Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu
weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest
wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem
internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto
Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu
dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez
Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę
zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep
internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest
wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym
przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy
Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej

Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia
swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa numer
telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z
Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia
dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie
nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie
„Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub poprzez wysłanie wiadomości
bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy.
Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie
wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w
innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania
z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji
informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

DPD Polska sp. z o.o.
ul. Mineralna 15
02–274
Warszawa

E-Mail-Newsletter i reklama wysyłana pocztą

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy
korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez
Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego
newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa
zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera,
wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z
odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu
się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób
wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub
nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo
dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w
niniejszym oświadczeniu.

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na
nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu
Państwa adres e-mail.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych –
imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w
zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i
informacji dotyczących naszych produktów. Powyższe służy zabezpieczeniu
naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z
klientami w celach reklamowych.

Przesyłki reklamowe są dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania
danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym
celu Państwa dane. Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić swój sprzeciw
wobec zachowywania i wykorzystywania Państwa danych wysyłając wiadomość
na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i
Państwa prawa”.

Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z
określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do
celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies.
Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji
naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są
automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre
używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne
cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam
rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe
cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies
Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w
ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć
możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych
przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies
na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą
Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one
pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics
(zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które
umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z
innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez
cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej,
są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam
przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej
anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej
w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach
będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko
w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera
Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP
przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest
łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport
dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia
innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe –
w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym
działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe
informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli
osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem.
W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw
posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.
Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby
otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o
ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie.
W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies
funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics,
narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com).
Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji
naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które
umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej –
na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje
dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są
przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam
przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej
anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej
w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach
będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko
w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera
Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP
przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do
zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem.
W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw
posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies
danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony
internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również
przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują
Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link
aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej
stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie
wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas
muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu Google AdWords Remarketing

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach
wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji
odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w
urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy
Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na
podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam
opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy ochronie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej
strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili
Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia
aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta
Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach
internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani
podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google
wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu
stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu
na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane
osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC
(www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada
certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem.
W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw
posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

Wtyczki portali społecznościowych

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki
społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając
naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka
nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter
lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego
usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną.
Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa
przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo
profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka
informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę
przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery
znjadują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do
jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł
bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu
w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki,
np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to
odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer
danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym
opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom
dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich
dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również
możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość
dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały
opisane w polityce prywatności usługodawców.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe
przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie
internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed
wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu.
Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie
wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np.
blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ .

Wtyczki video dla Youtube

Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców.
Wtyczki video dla Youtube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis
Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

W przypadku materiałów video z Youtube, dostępnych na naszej stronie
internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza
to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach
odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym
zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa
prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych
osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich
przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy
kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia
sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z
administratorem danych: Travelight Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8,
61-806 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W
POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod
numerem KRS 0000677306

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje
się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu vegg.pl, przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.